“Lichun” or the Beginning of the Spring, the first of the 24 Chinese solar terms. It marks the start of spring and occurs when the sun reaches 315 degrees celestial longitude. This tradition, dating back over three thousand years, involves the emperor welcoming spring with officials and nobles, followed by benevolent deeds and rewards. Lichun marks the prelude to spring, despite possible adverse weather. The post-Lichun period sees rising temperatures, longer days, and increased rainfall, signifying the beginning of farming.

On Lichun, the emperor traditionally ploughs fields, praying for favourable weather and a bountiful harvest. An ancient custom involves symbolically beating an ox, representing the initiation of agricultural activities and warding off evil spirits.

Celebrations on Lichun include “biting into spring” with different foods in northern and southern regions, symbolizing the anticipation of spring. Lichun usually falls at the month’s beginning, rarely coinciding with the lunar calendar’s first day. This year, it aligns with the third day of the Northern Little New Year and the second day of the Southern Little New Year. The grand Chinese festival, the Chinese New Year, follows on February 10th.


//DANISH

“Lichun” eller forårets begyndelse, den første af de 24 kinesiske solperioder, markerer starten på foråret, når solen når 315 grader himmellængde. Denne tradition, der går tilbage over tre tusind år, indebærer, at kejseren byder foråret velkommen med embedsmænd og adelsmænd, efterfulgt af velgørende handlinger og belønninger. Lichun betegner begyndelsen på foråret, selv i tilfælde af eventuelt dårlige vejrforhold. Perioden efter Lichun er kendetegnet ved stigende temperaturer, forlængede dagslys timer og forøget nedbørsmængde, hvilket markerer starten på landbrugsaktiviteter.

På Lichun pløjer kejseren traditionelt markerne og beder om godt vejr og en rig høst. En gammel skik indebærer symbolsk at slå en okse, der repræsenterer starten på landbrugsaktiviteter og afværgelse af onde ånder.

Fejringer af Lichun omfatter traditioner såsom “at bide ind i foråret” med forskellige fødevarer i de nordlige og sydlige dele af Kina, hvilket symboliserer forventningerne til foråret. Lichun falder normalt i begyndelsen af måneden og falder sjældent sammen med den første dag i den kinesiske kalender. I år falder det på den tredje dag af det lille nytår i de nordlige dele af Kina og den anden dag af det lille nytår i de sydlige dele af Kina. Den store kinesiske festival, det kinesiske nytår, afholdes den 10. februar.