(ENG) Today (February 4) is Xiaonian (“little new year”) the 23rd of the 12th Chinese lunar month. This day is also called Kitchen God Festival or Worshiping the Stove Festival. Offering sacrifices to the God of the Kitchen Stove has a long tradition and history in China. There are seven things that are important for the daily life of Chinese people – “firewood, rice, grease, salt, soy sauce, vinegar and tea”. The firewood will be put in the first place, because even if there were food but no firewood and kitchen stoves, the ancient people would not be able to eat cooked food. No matter it is in the old days or today, the “kitchen stove” can be said to have an important role in people's actual life.

(DAN) I dag (d. 4. februar) er det Xiaonian (”lille nytår”) den 23. i den tolvte kinesiske måne måned. Denne dag kaldes også for Køkkengudens Festival eller Tilbedelse af Komfur Gud. At ofre til køkkenguden har en lang tradition og historie i Kina. Der er syv ting, som er vigtige for kinesernes dagligdag - ”brænde, ris, olie, salt, sojasovs, eddike og te”. Brænde placeres som den første, for selvom der var føde, men ingen brænde og komfurer, ville de mennesker, der levede i de gamle dage, ikke være i stand til at spise kogt mad. Uanset om det er i gamle dage eller i dag, kan ”komfuret” siges at have en vigtig rolle i folks faktiske liv.

(ENG) According to an ancient legend, the Kitchen God, also known as the Stove God, would go back to the Heaven on the 23rd day of the 12th month of the Chinese lunar year, and report to the Jade Emperor on what each household did in the past year, both good and evil behaviors. Based on his report, Jade Emperor will decide to give out reward or punishment to the family. In other words, the Kitchen God is the deity who oversees the moral character of each household. To prevent Kitchen God from reporting bad things, people hold a sacrifice-offering ritual.

(DAN) Ifølge en gammel legende ville køkkenguden, også kendt som komfurguden, vende tilbage himlen på den 23. dag i den tolvte månemåned og rapportere til Jade-kejseren om, hvad hver husstand gjorde det sidste år både god og ond opførsel. Baseret på køkkengudens rapport ville Jade-kejseren beslutte sig for om der skal gives belønning eller straf til familien. Med andre ord er køkkenguden den gud, som fører tilsyn med den moralske karakter i hver husstand. For at forhindre køkkenguden i at rapportere om dårlige ting holder folk et offerritual.

(ENG) Before offering sacrifices to the Kitchen God, people prepare fruit, wine and dishes in advance. On the day of offering, people usually need to light up incense candles, and offer melons, apples and sugar cane which symbolize sweeter days and peace, health and family happiness. Also, people prepare rice cake, symbolizing the rising oneself higher in each coming year; water chestnut, symbolizing wealth; spinach with red roots, symbolizing the prosperity of all the days; garlic, symbolizing the ability to earn and spend money, and so on. Moreover, people will also prepare tofu, which means “good fortune to everyone”. Most of the offerings are sweets of various varieties, but in total of ten things, which implies “completely perfect”.  

(DAN) Før offeringen til køkkenguden, forbereder folk frugt, vin og retter på forhånd. På selve dagen tænder folk normalt røgelseslys og ofrer meloner, æbler og sukkerrør, som symboliserer sødere dage og fred, sundhed og familielykke. Folk forbereder også riskager, der symboliserer, at man hæver sig højere op for hvert år der går; vandkastanje, der symboliserer rigdom; spinat med røde rødder, der symboliserer velstand i alle dage; løg, der symboliserer evnen til at tjene og bruge penge osv. Desuden vil folk også forberede tofu, hvilket betyder ”held og lykke til alle”. De fleste af tingene til ofring er af forskellige søde sager, men i alt ti ting, hvilket indebærer ”helt perfekt”.

(ENG) When the Chinese people say “Celebrating the New Year”, it actually means that the Chinese New Year officially begins on the 23rd day of the 12th Chinese lunar month. Before the Spring Festival, the Chinese people have the customs such as cleaning the house, put up new year decorations, prepare candy for the Kitchen God, write Spring Festival couplets, and do Spring Festival shopping until New Year's Eve. The Chinese New Year officially ends after the Lantern Festival on the 15th day of the first month in the Chinese lunar calendar.

(DAN) Når det kinesiske folk siger ”at fejre det nye år”, betyder det faktisk, at det kinesiske nytår officielt begynder den 23. dag i den tolvte kinesiske månemåned. Inden forårsfestivalen har det kinesiske folk skik som at gøre huset rent, sætte nytårsdekorationer på, forberede søde sager til køkkenguden, skrive nytårskupletter og shopper indtil nytårsaften. Det kinesiske nytår slutter officielt efter lanternefestival den 15. dag i den første måned i den kinesiske månekalender.