(ENG) After thousands of years of continuous evolution, the Spring Festival is the largest and most important festival in China. It is the meeting point of the old and the new, the dividing line between the bleakness of winter and the vitality of spring, and the only way to wave goodbye to previous years and to welcome the coming year with hope. Xiqu (or Chinese opera) is an important part of Chinese traditional culture. The Chinese opera – both on stage and the audiences are full of smiles, and it is colorful and lively.

(DAN) Efter tusinder af år med kontinuerlig udvikling er forårsfestival den største og vigtigste festival i Kina. Det er mødestedet for det gamle og det nye, skillelinjen mellem vinterens dysterhed og forårets vitalitet og den eneste måde at vinke farvel til det tidligere år og byde det kommende år velkommen med håb. Xiqu (eller kinesisk opera) er en vigtig del af den kinesiske traditionelle kultur. Den kinesiske opera – både på scenen og publikum er fyldt med glæde, og der er farverigt og livligt.

(ENG) There are many interesting Chinese operas. The performances include singing, dancing, acting, literary and martial arts, integrating “singing, acting, speaking, and fighting” into one, which is unique in the history of world drama. Traditional Chinese opera is closely related to folk festivals, and opera culture has been integrated into the Spring Festival. Some of the characters in opera have become the “Door Gods” of the Spring Festival, and some are painted on “New Year Paintings”. Today, the China Cultural Center in Copenhagen will bring you three Chinese opera animations; “Sheng, Dan, Jing, Chou Celebrating the New Year”, “Door Gods Celebrating the New Year”, and “Chinese New Year Paintings”, produced by National Academy of Chinese Theatre Arts to celebrate the Chinese New Year.

(DAN) Der er mange interessante kinesiske operaer. Forestillingerne inkluderer sang, dans, skuespil og kampsport, der integrerer ”sang, skuespil, tale og kamp” i en, hvilket er unikt i verdensdramaets historie. Traditionel kinesisk opera er nært beslægtet med folkefestivaler, og operakultur er blevet integreret i forårsfestivalen. Nogle af karakterne i operaen er blevet til ”dørguder” til forårsfestival, og nogle er malet på ”nytårsmalerier”. I dag præsenterer Det Kinesiske Kulturcenter i København tre kinesiske opera-animationer; ”Sheng, Dan, Jing, Chou Fejrer Nytår”, ”Dørguder Fejrer Nytår” og ”Kinesiske Nytårsmalerier” produceret af National Academy of Chinese Theatre Arts, til at fejre det kinesiske nytår.

(ENG) The Chinese opera animation ”Sheng, Dan, Jing, Chou Celebrating the New Year” uses two-dimensional traditional frame-by-frame animation techniques to express the style of Peking Opera, including New Year paintings and traditional Chinese art techniques. A selection of characters from the four types of role in Peking Opera – Sheng (male role), Dan (female role), Jing (painted face), and Chou (clown) – give a performance, interspersed with small animations with various elements from the Chinese New Year.

(DAN) Den kinesiske opera-animation ”Sheng, Dan, Jing, Chou Fejrer Nytår” bruger todimensionelle traditionelle ramme-for-ramme animationsteknikker til at udtrykke stilen om Peking Opera, herunder nytårsmalerier og traditionelle kinesiske kunstteknikker. Et udvalg af karakterer fra de fire typer roller i Peking Opera – Sheng (mandlig rolle), Dan (kvindelig rolle), Jing (malet ansigt) og Chou (klovn) – giver en forestilling, blandet med små animationer med forskellige elementer fra det kinesiske nytår.

(ENG) The Xiqu animation “Door Gods Celebrating the New Year” is a funny and humorous animated short video combining Xiqu elements with the traditional folk culture. The two protagonists of the story – Shubao Qin and Chigong Wei are the cartoon door gods in the Chinese New Year paintings. They choose a direct but unexpected way – finger-guessing game (stone, scissors, cloth) to get the priority to welcome the arrival of the new year. The winner will light firecrackers, which means ringing out the old year and ringing in the new.  

(DAN) Xiqu-animationen ”Dørguder Fejrer Nytår” er en sjov og humoristisk animeret kort video, der kombinerer Xiqu-elementer med den traditionelle folkekultur. Historiens to hovedpersoner – Shubao Qin og Chigong Wei er tegneserie-dørguderne i de kinesiske nytårsmalerier. De vælger en direkte, men uventet måde – håndspil (sten, saks, papir) for at få prioriteten til at byde det nye år velkommen. Vinderen skal tænde fyrværkerier, hvilket betyder at ringe ud med det gamle år og ringe ind i det nye.

(ENG) The video “Chinese New Year Paintings” is a kind of Xiqu animation which combines traditional Xiqu costumes and New Year paintings elements by means of puppet shooting. The characters, props and background are all handmade. The story is mainly about a Xiqu character in one auspicious New Year painting came to life, and then a lot of interesting things happened. In the end, the character returned to the New Year painting and the film ended in a happy and peaceful atmosphere.

(DAN) Videoen “Kinesiske Nytårsmalerier” er en slags Xiqu-animation, der kombinerer traditionelle Xiqu-kostumer og elementer fra nytårsmalerier med dukkeskydning. Karakterer, rekvisitter og baggrund er alle håndlavede. Historien handler hovedsageligt om en Xiqu-karakter i et lykkebringende nytårsmaleri, der kom til live, og så skete der mange interessante ting. Til sidst vendte karakteren tilbage til nytårsmaleriet, og filmen sluttede i en glad og fredelig atmosfære.

(ENG) With the accompaniment and the drum beats, the protagonists are all on the stage. The dazzling stars and the famous opera stages are making the Spring Festival even more enjoyable.

(DAN) Med akkompagnementet og trommeslagene er hovedpersonerne alle på scenen. De blændende stjerner og de berømte operascener gør forårsfestivalen endnu sjovere.

Watch the videos by clickling here:

https://www.youtube.com/channel/UC0PX4ZSRcUIaNaq1VV6Z-cw