(ENG) Today, we will introduce you the episode 3 – Nostalgia of the microfilm series “Better Tourism, Better Life, Better World”, which tells the story of poverty alleviation in Xiao Nanjing Village, Jinzhai County, Anhui Province. Situated at the western outskirts of Anhui province and at the heartland of Dabie Mountains, Jinzhai County is a famous old revolutionary base area and is also known as the “County of Generals”. It is the main battlefield for poverty reduction in contiguous poverty-stricken areas. Xiao Nanjing Village is located on the suburb of Jinzhai County. It has a total area of 15.5 km2. There are 46-village groups in the village, including 6,068 people from 1,585 households. In the past, the village has a large population but its arable lands were small and barren. Poor families, struggling at the edge of subsistence, often lacked the resources to grow food. To promote economic development and poverty reduction, the local government took scientific measures that were in accordance with local conditions and made exact targeted plans. It chose to implement the plan of promoting village tourism and successfully helped people end the poverty. It has successfully created a national-standard tourist site in the village and Xiao Nanjing Village has become a good example of poverty reduction through village tourism.

(DAN) I dag introducerer vi episoden 3 – Nostalgi i kort-videoserien ”Bedre Turisme, Bedre Liv, Bedre Verden”, som fortæller historien om fattigdomsbekæmpelse i Landsbyen Xiao Nanjing i Jinzhai Amtet i Anhui Provinsen. Jinzhai Amtet ligger i den vestlige udkant af Anhui-provinsen og i hjertet af Dabie-bjergene, og er et berømt gammelt revolutionært baseområde. Det er også kendt som ”Generalernes Amt”. Det er den vigtigste slagmark for fattigdomsbekæmpelse blandt de fattigdomsramte områder. Landsbyen Xiao Nanjing ligger i forstaden til Jinzhai Amtet. Den har et samlet areal på 15,5 km2. Der er 46 landsbygrupper i landsbyen, herunder 6.068 mennesker, i alt 1.585 husstande. Tidligere havde landsbyen en stor befolkning, men dens agerland var små og ufrugtbare. Fattige familier, der kæmpede ved​​eksistens, manglede ofte ressourcerne til at dyrke mad. For at fremme økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse tog den lokale regering systematiske foranstaltninger, der var i overensstemmelse med de lokale forhold og lavede nøjagtige målrettede planer. Det valgte at gennemføre planen for at fremme landsbysturisme, og med succes hjalp det folket med at afslutte fattigdommen. Det har med succes skabt et nationalt-standard turiststed i landsbyen, og landsbyen Xiao Nanjing er blevet et godt eksempel på fattigdomsreduktion gennem landsbysturisme.

(ENG) In the practice of developing Xiao Nanjing Village to end poverty through village tourism, the planning guidance and coordinated management by the government include greatly promote green-oriented development, green projects, environmentally friendly operations and green consumption. It tries its best to form a natural and sound ecological and cultural environment in the community. With sustainable development as guideline, Xiao Nanjing Village has never sacrificed the environment in the process of its development. It follows the principle of appropriate development to build a natural, ecological and comfortable tourist environment and to keep a harmonious balance between environmental protection and tourism resource development. It also adheres to principle of reasonable development for long-term benefits. A virtuous cycle for economic, social, ecological benefits is well achieved. At the same time, when the community residents fully understand the tourism development model and know that the model could bring them benefits, they will actively take part in the project and contribute their wisdom whole-heartedly. When local residents get more benefits from tourism development, the policy of sustainable development will be implemented smoothly, and the two factors will continue to facilitate each other.

(DAN) I praksis med at udvikle Xiao Nanjing landsbyen for at afslutte fattigdom gennem landsbysturisme, består planlægningsvejledningen og den koordinerede ledelse udformet af regeringen, i høj grad at promovere grønorienteret udvikling, grønne projekter, miljøvenlige drifter og grønt forbrug. Det forsøger sit bedste for at danne et naturligt, sundt, økologisk og kulturelt miljø i samfundet. Med bæredygtig udvikling som retningslinje har landsbyen Xiao Nanjing aldrig ofret miljøet under udviklingsprocessen. Det følger princippet om passende udvikling for at opbygge et naturligt, økologisk og behageligt turistmiljø, og for at opretholde en harmonisk balance mellem miljøbeskyttelse og udvikling af turistressourcer. Det overholder også princippet om rimelig udvikling til langsigtede fordele. En god cyklus med økonomiske, sociale og økologiske fordele er godt opnået. Imidlertid, når beboerne i lokalsamfundet fuldt ud forstår turismens udviklingsmodel og ved, at modellen kan give dem fordele, vil de aktivt deltage i projektet og bidrage med deres visdom med liv og sjæl. Når lokale beboere får flere fordele af turismeudvikling, implementeres politikken for bæredygtig udvikling problemfrit, og de to faktorer vil fortsat lette hinanden.

(ENG) Seizing the opportunity of tourism development, Xiao Nanjing Village upgraded its infrastructure and village environment in a whole. As a result, local life standard improves and the poor and backward condition in key poverty-stricken village is uprooted. This lays a solid foundation to end poverty in this area.

(DAN) Ved at udnytte muligheden for turismeudvikling opgraderede Xiao Nanjing landsbyen sin infrastruktur og landsbyens miljø i en helhed. Som et resultat forbedres den lokale livsstandard, og de dårlige og tilbagestående forhold i de vigtigste fattigdomsramte landsbyer er løsrevet. Dette lægger et solidt fundament til at afslutte fattigdom i dette område.

(ENG) In Xiao Nanjing village, one can savor the rural setting amid facilities of the modern world. Hence, it has become a popular destination for worldwide travelers. In 2007, it attracted more than 466,900 tourists and generated revenue of 110 million yuan. Xiao Nanjing has become a trailblazer for similar poverty reduction projects and its success is also a proof to Jinzhai’s strategy of “enriching the county trough tourism development”. As a signature project, Xiao Nanjing village is easy to be copied and operated by other old revolutionary base areas.

(DAN) I landsbyen Xiao Nanjing kan man nyde de landlige omgivelser midt i den moderne verdens faciliteter. Derfor er det blevet en populær rejsedestination for de globale rejsende. I 2007 tiltrak det mere end 466.900 turister og genererede en omsætning på 110 millioner yuan. Xiao Nanjing er blevet en banebryder for lignende fattigdomsbekæmpelsesprojekter, og dens succes er også et bevis på Jinzhais strategi om at ”berige amtet gennem udvikling af turisme”. Som et signaturs-projekt bliver landsbyen Xiao Nanjing let at kopiere og drevet af andre gamle revolutionære basisområder.

Watch the episode 3 by clicking the play button below