(ENG) The fourth episode – I’m an Actress of the microfilm series “Better Tourism, Better Life, Better World” takes you to Sanya, a renowned tourist destination in south China’s island province of Hainan, where the project to build a “Beautiful Countryside” has not only revitalized impoverished villages, but also created new job opportunities for the local residents. Zhongliao Village is located in Jiyang District of Sanya in Hainan Province. It enjoys convenient transportation and having advantages in geographical location. Four of the five AAAAA-level scenic spots in Hainan Province are scattered within 50 kilometers of Zhongliao Village. The total area of the village is 5,102 acres. All the villagers are comprised of people of the Li ethnic group. There are 8 villages in total. The protagonist Huang Jujin in this episode was an ordinary farmer in Zhongliao Village. She used to work away from her hometown all the year round, but now she returns to her hometown to become an actress of the Li Dance and Performing Art Group, performing folk songs and dances for the tourists. Zhongliao Village re-packages the original ecological folk culture of Hainan, taking the mountain as the background and the water as the stage, perfectly integrating landscape, countryside, actors, and tourists. It re-established the original living scenes in the countryside, restoring the homeland with the sense of village, history and family.

(DAN) Den fjerde episode – Jeg er skuespillerinde i kort-videoserien ”Bedre Turisme, Bedre Liv, Bedre Verden” tager dig til Sanya, en berømt turistdestination som ligger helt mod syd i ø-provinsen Hainan, hvor projektet om at opføre et ”Smukt Landskab” har ikke kun revitaliseret fattige landsbyer, men også skabt nye jobmuligheder for de lokale beboere. Zhongliao landsby ligger i Jiyang-distriktet i Sanya i Hainan-provinsen. Den har en bekvem transport og en god geografisk placering. Fire af de fem AAAAA-niveau naturskønne steder i Hainan-provinsen ligger inden for 50 kilometer fra landsbyen Zhongliao. Landsbyens samlede areal er på 5.102 hektar. Alle landsbyer består af folk fra den Li-etniske gruppe. Der er i alt 8 landsbyer. Hovedpersonen Huang Jujin i denne episode var en almindelig landmand i landsbyen Zhongliao. Tidligere arbejdede hun langt fra sin bopæl året rundt, men nu vender hun tilbage til sin hjemby for at blive skuespillerinde for Li Dance and Performing Art Group, hvor hun udfører folkesange og dans for turisterne. Landsbyen Zhongliao omdanner den oprindelige økologiske folkekultur i Hainan med bjerge som baggrund og vand som scene – en perfekt integrering af landskabet, landet, skuespillere og turister. Det gengiver de originale livsscener på landet, og genskaber en hjemby med en følelse af landsby, historie og et hjemligt hjem.

(ENG) In recent years, under the guidance of the central targeted poverty alleviation strategy, The Overseas Chinese Town Hainan Group has given full play of its brand influence and resource advantages of the cultural tourism industry, taking “Beautiful Countryside Construction” as the starting point to create a targeted poverty alleviation demonstration project of cultural tourism industry represented by Zhongliao Village through integrating the rural tourism resources. OCT Group actively explores the tourism poverty alleviation development model that can be replicated and promoted, and gradually develops a precise poverty alleviation way with the characteristics of “Cultural Tourism + Beautiful Countryside Construction”. According to the development concept of sharing, co-governance and win-win situation, OCT Group fully integrates agricultural production, local culture, and farmland resources to realize the organic combination of agriculture, farmer, rural area and tourism. By leasing the idle houses, lands and providing jobs for the villagers, Zhongliao Village development is promoted and the income of villagers is gradually increased, realizing the mutual benefits of the government, enterprises and villagers, leading the villagers to embark on the way to prosperity and enjoying the fruits of beautiful countryside construction.

(DAN) I de senere år har The Overseas Chinese Town Hainan Group (OCT Group), under ledelse af den centralregeringens målrettede strategi for fattigdomsbekæmpelse, givet fuldt spil til brandindflydelse og ressourcefordele ved den kulturelle turistindustri med fokus på opførelse af ”Smuk Landskab” for at skabe et målrettet demonstrationsprojekt for fattigdomsbekæmpelse i den kulturelle turistindustri, repræsenteret af Zhongliao landsby ved at integrere ressourcerne på landet til turisme. OCT Group undersøger aktivt turisme udviklingsmodellen for fattigdomsbekæmpelse, som kan replikeres og fremmes, samt udvikler gradvist en omhyggelig fattigdomsbekæmpelsesmetode med karakteristika som ”Kulturturisme + Smuk Landsskabsopførelse”. Ifølge udviklingskonceptet om deling, co-governance og win-win-situation integrerer OCT Group fuldt ud landbrugsproduktion, lokal kultur og landbrugsjordressourcer til at realisere den organiske kombination af landbrug, landmænd, landdistrikt og turisme. Ved at udleje landsbyboeres ledige huse, jord og skaffe arbejdspladser til landsbyboerne fremmes udviklingen af Zhongliao landsby, og landsbyboernes indkomst øges gradvist. Man indser de gensidige fordele for regeringen, virksomheder og landsbyboere. Dette fører til at landsbyboere har mulighed for at opnå velstand og nyde frugterne af den smukke landskabsopførelse.

(ENG) The beautiful countryside construction aims to make the money bags of the whole village full of money and create a good life for villagers forever. The concept of “Beauty and Rich” is the premise of Zhongliao Village to create a beautiful countryside. Zhongliao Village protects its cultural forms and cultural genes very well. It protects the cultural roots of the countryside, and vigorously develops elements of historical and cultural memory and regional ethnic characteristics. At the same time, it combines the protection of rural farming civilization with the natural primitive beauty, fully exploiting its own characteristics and advantages, and creating beautiful countryside with unique characteristics. Zhongliao Village has successfully explored the road to the construct beautiful countryside with the characteristics of nostalgia and “cultural tourism”, providing ideas and reference for the development of tourism poverty alleviation throughout the country.

(DAN) Opførelsen af ​​et smukt landsskab sigter mod at gøre pengesækkene i hele landsbyen stor og skabe landsbyboere et godt evigt liv. Konceptet om ”Skønhed og Rigdom” i Zhongliao er forudsætningen for at skabe en smuk landsby. Zhongliao landsby beskytter meget godt sine kulturelle former og gener, samt de kulturelle rødder på landet og udvikler ivrigt elementer af historisk og kulturelt minde og regionale etniske egenskaber. Samtidig kombinerer den beskyttelsen af ​​landdistriktscivilisationen med den naturlige primitive skønhed, og udnytter fuldt ud sine egne egenskaber og fordele, samt skabe smukke landskaber med unikke egenskaber. Landsbyen Zhongliao har med succes udforsket vejen til opførelsen af smukke landskaber med karakteristika som nostalgi og ”kulturturisme”, hvilket giver ideer og reference til udvikling af fattigdomsbekæmpelse gennem turisme i hele landet.

Watch the episode 4 by clicking the play button below