(ENG) Today, we will introduce you the episode 2 – Hand in Hand, Heart to Heart of the microfilm series “Better Tourism, Better Life, Better World”. Located in the southeastern edge of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Congjiang County is known as the “gateway of southern Guizhou and regional hub to the north of Guangxi”. With a picturesque landscape and original ethnic culture, Congjiang is one of the counties with the largest number of tourist attractions, the most complete types of resources, the most distinctive primitive culture and the most well-preserved heritage in Guizhou Province and even the whole country. It is also one of the priority tourist areas in the eastern route of Guizhou Province. Congjiang County is located in the mountainous regions of Southwest China. Due to its weak industrial foundation, poor traffic conditions, limited tools to raise farmers’ income and low tourism visibility, poverty alleviation through tourism becomes even more difficult.

(DAN) I dag introducerer vi episoden 2 – Hånd i Hånd, Hjerte til Hjerte i kort-videoserien ”Bedre Turisme, Bedre Liv, Bedre Verden”. Congjiang Amt ligger i den sydøstlige kant af Qiandongnan for Miao og Dong autonome præfektur og er kendt som “porten til det sydlige Guizhou og det regionale centrum nord for Guangxi”. Med et malerisk landskab og en original etnisk kultur er Congjiang et af de amter med de fleste antal turistattraktioner, de mest komplette ressourcetyper, den mest karakteristiske primitive kultur og den mest velbevarede arv i Guizhou-provinsen og endda i hele landet. Det er også et af de prioriterede turistområder i den østlige rute i Guizhou-provinsen. Congjiang Amt ligger i de bjergrige regioner i det sydvestlige Kina. På grund af dets svage industrielle fundament, dårlige trafikforholde, begrænsede redskaber til at øge landmændenes indkomst og lave synlighed og ikke så kendt af turister, bliver fattigdomsbekæmpelse gennem turisme endnu vanskeligere.

(ENG) In 2013, Congjiang County paired up with Xiaoshan, Hangzhou. The adoption of the model of “going out and inviting in” has helped strengthen cooperation between the two places in poverty alleviation through tourism. The cooperation between tourism departments and tourism enterprises in public communication, tourism promotion and development of tourist route products has been further enhanced. Through the development of twin-flower homestay program and establishment of poverty alleviation restaurants, industrial cooperation has been deepened, giving a boost to tourism development. Through the opening of special sections for selling agricultural products and the introduction of “purchase instead of donation”, “purchase for charity”, “sales exhibition” and other models, consumption has played a bigger role in poverty alleviation. Building on its resource endowment, Congjiang County has provided a sanatorium for government and business retirees in Hangzhou and Xiaoshan District, and created conditions for expanding tourism consumption. Through intensive publicity and promotion, Congjiang County and Xiaoshan District have realized the sharing of media resources and communication platforms. On the basis of government leadership, Xiaoshan District has mobilized the participation of the public, and encouraged enterprises and private investors to pair up with Congjiang in providing tourism assistance, resulting in more refined tourism services, more diversified tourist routes and more visible results in poverty alleviation.

(DAN) I 2013 samarbejdede Congjiang Amt med Xiaoshan, Hangzhou. Vedtagelsen af ​​modellen ”at gå ud og invitere med ind” har bidraget til at styrke samarbejdet mellem de to steder i fattigdomsbekæmpelse gennem turisme. Samarbejdet mellem turistafdelinger og turistvirksomheder inden for offentlig kommunikation, fremme af turisme og udvikling af turistruter er blevet yderligere forbedret. Gennem udviklingen af ​​et homestay-program med ”to-blomster” og etablering af restauranter til fattigdomsbekæmpelse er det industrielle samarbejde blevet dybere, hvilket giver et boost til ​​turismeudviklingen. Gennem åbningen af ​​specielle sektioner til salg af landbrugsprodukter og introduktionen af ​​”køb i stedet for donation”, ”køb til fordel for velgørenhed”, ”salgsudstilling” og andre modeller har forbruget spillet en større rolle i fattigdomsbekæmpelse. Congjiang Amt via sine ressourcer har leveret et sanatorium for regerings- og forretnings pensionister i Hangzhou og Xiaoshan området og skabt betingelser for at udvide turistforbruget. Gennem intensiv offentlig omtale og reklame har Congjiang Amt og Xiaoshan området indset delingen af ​​mediaressourcer og kommunikationsplatforme. På grundlag af regeringsledelse har Xiaoshan området mobiliseret offentlighedens deltagelse og opfordret virksomheder og private investorer til at samarbejde med Congjiang i at yde turisthjælp, hvilket resulterer i mere raffineret turismeservice, mere diversificerede turistruter og mere synlige resultater i fattigdomsbekæmpelsen.

(ENG) Through the integrated development of the tourism industry in the eastern and western regions, the project has resulted in higher incomes for the local people. In the Jiabang scenic area, the “twin-flower” homestay product allows the local villagers to take part in the business with their idle houses as stock investment and earn a higher income from the dividends of their investment. In the poverty alleviation restaurants of Yunli Cultural Park, the model of cooperation with companies responsible for business operation and dividends shared on a yearly basis has boosted farmers’ income and collective economy of the village; in scenic spots such as Basha and Jiabang, tens of thousands of tourists come from Hangzhou each year, making a direct impact on the increase of local income. Encouraging local travel agencies in Hangzhou, including Kaiyuan International, Kanghui Sunshine and Huifeng to introduce the Hangzhou-Congjiang route into their products, covering famous scenic spots in Congjiang County and greatly expanding the coverage of tourist routes in the county. Through cooperation between the eastern and western regions, high-end residential construction management companies have been introduced to Congjiang to develop homestay programs with the same standards applied in the developed regions, which sets the direction of sophisticated, individualized homestay development for the county; through the exchange and training of tourism professionals between the two places, the tourism workers in Congjiang have expanded their vision and strategic foresight, and made their management more scientific and services better refined.

(DAN) Gennem den integrerede udvikling af turistindustrien i de østlige og vestlige regioner har projektet resulteret i højere indkomster for lokalbefolkningen. I det naturskønne Jiabang-område tillader homestay-produktet med “to-blomster” de lokale landsbyboere at deltage i forretningen med deres ledige huse som aktieinvestering og tjene en højere indkomst fra udbyttet af deres investering. I restauranterne i fattigdomsbekæmpelse i Yunli Kulturpark har modellen til samarbejde med virksomheder, der er ansvarlige for forretningsdrift og udbytte, der deles årligt, styrket landmændenes indkomst og den kollektive økonomi i landsbyen. I de naturskønne steder som Basha og Jiabang besøger der titusinder af turister hvert år fra Hangzhou, hvilket har en direkte indvirkning på stigningen i den lokale indkomst. Tilskyndelse af lokale rejsebureauer i Hangzhou, herunder Kaiyuan International, Kanghui Sunshine og Huifeng til at introducere Hangzhou-Congjiang-ruten i deres produkter, der dækker berømte naturskønne steder i Congjiang Amt, og i høj grad udvide dækningen af ​​turistruter i amtet. Gennem samarbejde mellem de østlige og vestlige regioner er høj-kvalitets byggeledelse i boligselskaber blevet introduceret til Congjiang for at udvikle homestay-programmer med de samme standarder, der anvendes i de udviklede regioner, hvilket sætter retningen for sofistikeret, individualiseret homestay-udvikling for amtet. Gennem udveksling og træning af fagfolk inden for turisme mellem de to steder har turistmedarbejdere i Congjiang udvidet deres vision og strategiske fremsyn og gjort deres ledelse mere videnskabeligt og services bedre raffineret.

Watch the episode 2 by clicking the play button below