(ENG) The sixth episode – “The Magic of Longevity Village in Bama” of the microfilm series “Better Tourism, Better Life, Better World” takes you to Bama Yao Autonomous County, also known as the “Longevity Village”, which is located in southern China. Located in Northwest Guangxi, Bama Yao Autonomous County, covering an area of 1,976 square kilometers, has jurisdiction over 10 townships, 103 administrative villages and four communities. The county is populated by 12 ethnic groups, including Yao, Zhuang and Han, with a total population of 305,000. Ethnic minorities account for 85.2% of the total population, of which Yao population makes up 17.46%. Speaking of longevity in Bama, it is closely related to its ecological environment, which is said to be a piece of pure land left by Heaven on the earth. The charm of Bama lies in its magical ecological environment and its “five differences”, which will be described below.

(DAN) Den sjette episode – ”Det Magiske ved Den Lange Levetids Landsby” i kort-videoserien ”Bedre Turisme, Bedre Liv, Bedre Verden” tager dig til Bama Yao autonome amt, også kendt som “Lang Levetids Landsby”, som ligger i det sydlige Kina. Bama Yao autonome amt har beliggenhed i det nordvestlige Guangxi og dækker et område på 1.976 kvadratkilometer, har jurisdiktion over 10 byområder, 103 administrative landsbyer og fire samfundsgrupper. Der er 12 etniske grupper inklusive Yao, Zhuang og Han med en samlet befolkning på 305.000. Etniske minoriteter tegner sig for 85,2% af den samlede befolkning, hvoraf Yao-folket udgør 17,46%. Når man taler om den lange levetid i Bama, er det tæt knyttet til dets miljø, som siges at være et stykke rent land efterladt af himlen på jorden. Bamas charme ligger i dets magiske miljø og dens ”fem forskelle”, som vil blive beskrevet nedenfor.

Different Terrestrial Magnetism

(ENG) Bama Yao Autonomous County is situated on a deep fault line that cuts directly into the earth’s mantle. The Panyang River flows east to west along the fault line. The mountains on the river’s north bank are covered by a thick layer of soil, while a range of limestone hills stretches away to the south. This is like a dividing line, separating the mountains and hills, thus forming a strong geomagnetic field. The terrestrial magnetism of an area is normally about 0.25 gauss, while the Panyang River area in Bama is as high as 0.58-0.9 gauss. It has scientifically proven that people who live in an appropriate geomagnetic field will result in good physical development, strong immune system, promote cell regeneration, improve the sleep quality etc.

Anderledes Jordmagnetisme

(DAN) Bama Yao autonome amt ligger på en dyb fejllinje, der skærer direkte i jordens kappe. Panyang-floden løber øst til vest langs fejllinjen. Bjergene på flodens nordbred er dækket af et tykt lag jord, mens en række kalkstensbakker strækker sig væk mod syd. Dette er som en skillelinje, der adskiller bjergene og bakkerne og danner således et stærkt geomagnetisk felt. Den terrestriske magnetisme i et område ligger normalt på omkring 0,25 gauss, mens området ved Panyang-floden i Bama ligger mellem 0,58-0,9 gauss. Det har været videnskabeligt bevist, at mennesker, der lever i et passende geomagnetisk felt, vil resultere i god fysisk udvikling, har et stærkt immunsystem, fremmer celleregenerering, forbedrer søvnkvaliteten osv.

Different Air

(ENG) Bama Yao Autonomous County has a subtropical climate with high forest coverage and high magnetic field. The concentration of negative oxygen ions per cubic meter in the air is as high as 2000-50000. It is a ”natural oxygen bar”. The negative ions are like “vitamins in the air”, which benefits people’s health.

Anderledes Luft

(DAN) Bama Yao autonome amt har de subtropiske klima med høj skovdækning og højt magnetfelt. Koncentrationen af ​​de negative ilt-ioner pr. kubikmeter i luften er mellem 2000-50000. Det er ligesom en ”naturlig iltstang”. Negative ioner er som ”vitaminer i luften”, hvilket gavner folks sundhed.

Different Sunshine

(ENG) Bama experiences an average of five hours of sunshine per day. Moreover, under the role of the strong magnetic field, more than 80% is far infrared rays which is often referred to as the light of life. The resonance absorption effect, penetration effect and heating effect of far infrared rays on cells are also widely used in the health care industry.

Anderledes Solskin

(DAN) I gennemsnit har Bama fem solskinstimer om dagen. Desuden er mere end 80%, under rollen af det stærke magnetfelt, infrarøde stråler, der ofte omtales som livets lys. Resonansabsorptionseffekten, gennemtrængningsevne og opvarmningseffekten af de infrarøde stråler på celler anvendes også i vid udstrækning i sundhedsindustrien.

Different Water

(ENG) Under normal conditions, water exists in molecular clusters of more than 13 water molecules. In Bama’s water, a lot of groundwater emerges from the cracks of the earth’s crust and is magnetized by the action of magnetic field lines. The water of large molecular clusters becomes water of small molecular clusters. The water here is filled with healthy minerals that are beneficial to the human body. Moreover, the Bama’s water is naturally weak alkaline ionized water, with a PH value between 7.2 and 8.5, which is good for the body to be more effective in resisting bacteria, viruses, inflammation and disease.

Anderledes Vand

(DAN) Under normale forhold findes vand i molekylære klynger med mere end 13 vandmolekyler. I Bamas vand kommer de meste grundvand ud af revnerne i jordskorpen og magnetiseres ved hjælp af magnetfeltlinjer. Vandet med store molekylære klynger bliver til vand med små molekylære klynger. Vandet her er fyldt med sunde mineraler, som er gavnlige for den menneskelige krop. Derudover er Bamas vand naturligt alkalisk basisk ioniserede vand med en PH-værdi mellem 7,2 og 8,5, hvilket er godt for kroppen til at modstå bakterier, vira, betændelse og sygdomme.

Different Soil

(ENG) The soil of Bama is rich in selenium, manganese, zinc and other chemical elements, and the concentration is more than ten times higher than the national average. The concentration of selenium in the blood of centenarian is 3-6 times higher than a normal people. This is also an important reason why most centenarians in Bama are dying healthy.

Anderledes Jord

(DAN) Bamas jord er rig på selen, mangan, zink og andre kemiske grundstoffer, og koncentrationen er mere end ti gange højere end nationalt gennemsnit. Koncentrationen af selen i blodet hos et hundredårig er 3-6 gange højere end en normal person. Dette er også en vigtig grund til, at de fleste hundredårige i Bama dør sundt.

(ENG) Bama Yao Autonomous County in Guangxi was a state-level poverty-stricken county in the new era, with “the old, the young, the border, mountains, the poor and reservoirs”. The county had a total of 50 poverty-stricken villages, 14,573 poverty-stricken households and 64,710 poor people, with poverty incidence of 25.5%. For these reasons, it was a deeply impoverished county. Nevertheless, its unique geographical location and rich historical accumulation has also created the special tourism resources, which mainly include: natural tourism resources, such as primitive forest, karst landforms, crystal palace, limestone caves, underground river karst cave and Cifu Lake; “revolutionary tourism” resources, including the site of the communist 21st Division Headquarters of the 7th Column at Xishan, the educational base of the site where Wei Baqun died, cradleland of “Longtian Spirit” – Longtian Village of Yandong Township; humanistic and cultural tourism resources, such as Longevity Museum – Renshouyuan, longevity island, idyllic scenery, national customs and live-action performance. In recent years, the Ministry of Culture and Tourism has attached great importance to the targeted assistance work in Bama Yao Autonomous County. The level of economic and social development has improved, and the cultural construction has become more and more perfect. Tourism has also become effective, and the people have become happier.

(DAN) Det autonome amt Bama Yao i Guangxi var et statsligt fattigdomsramt amt i den nye æra med ”de gamle, de unge, grænsen, bjergene, de fattige og reservoirerne”. Amtet havde i alt 50 fattige landsbyer, 14.573 fattige husstande og 64.710 fattige mennesker med fattigdomsforekomst på 25,5%. Af disse grunde var det et voldsomt fattigt amt. Ikke desto mindre har dens unikke geografiske placering og rige historiske ophobning også skabt de specielle turistressourcer, som hovedsageligt inkluderer naturlige turistressourcer, såsom primitiv skov, karstlandskaber, krystalpalads, kalkstenhuler, underjordisk flodkarsthule og Cifu-søen; ”revolutionær turisme” ressourcer såsom stedet for det kommunistiske 21. divisionshovedkvarter i den 7. søjle i Xishan, uddannelsesmæssige base i det sted, hvor Wei Baqun døde, fødestedet for ”Longtian Ånd” – Longtian Landsby i Yandong By; humanistiske og kulturelle turistressourcer, såsom Longevity Museum – Renshouyuan, Longevity Island, idyllisk natur, nationale skikke og live forestillinger. I de senere år har det kinesiske ministeriet for kultur og turisme lagt stor vægt på det målrettede bistandsarbejde i Bama Yao autonome amt. Niveauet for økonomisk og social udvikling er forbedret, og den kulturelle konstruktion er blevet mere og mere perfekt. Turisme er således også blevet mere effektiv, og folket er blevet lykkeligere.

(ENG) As the core area of Bama international tourist attraction for longevity and health maintenance, Bama Yao Autonomous County in Guangxi was also an old revolutionary base area and a deeply impoverished county. During China’s “Two Sessions” in 2019, President Xi Jinping, when listening to the work report regarding Guangxi, said “Good ecological dominance can be used to develop tourism, health maintenance and other ecological industries. Known as a longevity village, Bama has a number of centenarians, offering good conditions for development of ecological industry”. Bama has translated the advantages of ecological resources into a strong driving force for poverty alleviation and firmly established the concept that “the poorer the region, the more important it is to pursue high-quality development and to take the path of open development”. It acts proactively, seizes the opportunity, adheres to synchronized planning of tourism development and poverty alleviation, promotes integration, introduces leading enterprises and creates all-for-one tourism, achieving “tourism development and poverty alleviation”. By the end of 2019, Bama’s targeted poverty alleviation campaign had seen a decisive victory, with the poverty incidence dropping to 1.24% and the whole county reaching the threshold for poverty eradication. In May 2020, Bama Yao Autonomous County has withdrawn from the poverty-stricken counties sequence.

(DAN) Som kerneområdet for internationale turistattraktion for lang levetid og vedligeholdelse af sundhed var Bama Yao autonome amt i Guangxi også et gammelt revolutionerende baseområde og et dybt fattigt amt. Under Kinas ”to samlinger” i 2019 sagde præsident og partichef Xi Jinping, mens han lyttede til rapporten vedrørende Guangxi, ”God miljømæssige dominans kan bruges til at udvikle turisme, sundhedsvedligeholdelse og andre industrier. Bama er kendt som en lang levetids landsby og har et antal hundredårige. Bama tilbyder gode betingelser for udvikling af industri med fokus på økologi”. Bama har oversat fordelene ved økologiske ressourcer til en stærk drivkraft for fattigdomsbekæmpelse og fastlagt konceptet om, at ”jo fattigere regionen er, jo vigtigere er det at forfølge udvikling af høj kvalitet og at tage vejen for åben udvikling”. Det handler proaktivt, griber chancen, overholder synkroniseret planlægning af turismeudvikling og fattigdomsbekæmpelse, fremmer integration, introducerer førende virksomheder og skaber alt-til-en turisme til at opnå ”turismeudvikling og fattigdomsbekæmpelse”. Ved udgangen af ​​2019 havde Bamas målrettede fattigdomsbekæmpelseskampagne set en afgørende sejr, hvor forekomsten af ​​fattigdom faldt til 1,24%, og hele amtet nåede tærsklen for fattigdomsbekæmpelse. I maj 2020 har det autonome amt Bama Yao trukket sig tilbage fra den fattigdomsramte amtsliste.

(ENG) The current village of longevity is full of nature and harmony. The five differences as described earlier coexist harmoniously here. The harmony between Heaven, earth and people has made Bama famous. Bama, with its beautiful mountains, clear waters and wonderful caves, makes life burst of youthful vigor again. Bama is not only a color, but also a tourist destination that can fully present its beauty and charm through the four seasons of spring, summer, autumn and winter. Bama is not a noun for a tourist destination, but an eternal verb. Only when you walk through this place that you can experience its full charm. There are many tourist destinations for health preservation in the world. Only Bama combines nature with human affair and turns landscapes and customs into exhibitions of individual works. Visit Bama and experience the “Magic of Longevity Village”!

(DAN) Den nuværende landsby med lang levetid er fuld af natur og harmoni. De fem forskelle, som tidligere beskrevet, eksisterer her harmoniske. Harmonien mellem himmel, jord og mennesker har gjort Bama berømt. Bama med sine smukke bjerge, klare vand og vidunderlige huler får livet til at sprænge af ungdommelig energi igen. Bama er ikke kun en farve, men også en turistdestination, der kan præsentere fuldt ud sin skønhed og charme gennem de fire årstider; forår, sommer, efterår og vinter. Bama er ikke et substantiv for en turistdestination, men et evigt verbum. Kun når du går, kan du opleve dets fulde charme. Der er mange turistdestinationer med fokus på sundhed i verden. Kun Bama kombinerer naturen med menneskelige affære og forvandler landskaber og skikke til udstillinger af individuelle værker. Besøg Bama og oplev ”Det Magiske ved Den Lange Levetids Landsby”!

Watch the sixth episode by clicking the play button below