(ENG) What would you do if you have an egg and a pair of able hands? Maybe your answer is a delicious scrambled egg served on the family dining table. However, there is another breathtaking answer — eggshell carving. Can you imagine a round eggshell may be an exquisite craft? A lot of people mistake the eggs for porcelain and are surprised to hear that they are, in fact, carved eggshells. The China Cultural Center in Copenhagen launches the second episode of the “Visiting to China Online – Chinese Culture and Art” series, introducing the art of eggshell carving.

(DAN) Hvad ville du gøre, hvis du har et æg og et par dygtige hænder? Måske er dit svar at servere et lækkert røræg på familiens spisebord. Der er dog et andet fascinerende svar – udskæring af æggeskal. Kan du forestille dig, at en rund æggeskal kan være et udsøgt håndværk? Mange mennesker tager fejl af æggene for porcelæn og er overraskede over at høre, at de faktisk er udskårne æggeskaller. Det Kinesiske Kulturcenter i Købehavn lancerer den anden episode af serien ”Rejsen til Kina Online – Den Kinesiske Kultur og Kunst” og introducerer hermed udskårne æggeskalskunst.

(ENG) Eggshell Carving is an artistic creation that uses eggshells of animals such as chicken, duck, goose and so on as carving materials. People carve patterns or characters on them with a carving knife. It uses complex and changeable carving techniques and it is a unique folk handicraft art in China. Because of its wide range of materials and unique artistic expression, eggshell carving art is becoming very popular among people.

(DAN) Udskæring af æggeskal er en kunstnerisk skabelse, der bruger æggeskaller af dyr som kylling, and, gås og så videre som udskæringsmaterialer. Folk udskærer mønstre eller tegn på dem med en udskæringskniv. Det bruger komplekse og foranderlige udskæringsteknikker og er en unik kunsthåndværk i Kina. På grund af dets brede vifte af materialer og unik kunstnerisk udtryk, er udskæring af æggeskalskunst meget populær blandt folk.

(ENG) In the Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) dynasties, people had the custom of presenting red eggs as a gift on weddings and celebrations. Over the years, eggshell craftsmanship has gradually improved. Nowadays, people may hollow the egg and carve exquisite patterns on the shell surface which finally forms a precious art with high appreciation value – Eggshell Carving. On the stage of world arts and crafts, the eggshell carving culture has actually already a hundred years of history. Even now, the eggs in the West are used as auspicious and blessed gifts for Easter and Christmas.

(DAN) I Ming- (1368-1644) og Qing (1644-1911) dynastierne, havde folk skikken med at give røde æg som gave til bryllupper og festligheder. I løbet af årene har æggeskals-håndværk gradvist forbedret. I dag kan folk hule ægget ud og udskære udsøgte mønstre på skaloverfladen, som endelig danner en værdifuld kunst med høj påskønnelsesværdi – Udskæring af Æggeskal. På scenen for verdens kunsthåndværk har udskæring af æggeskalskulturen faktisk allerede hundrede års historie, selv nu bruges æggene i Vesten som velsignet og lykkebringende gaver til påske og jul.

(ENG) Eggshell carving has two kinds of crafts. One kind is to use a carving knife to carve patterns as figures, landscapes, flowers and birds on dark eggshell using burin with the formed patterns similar to the sketch or outline drawing, the other kind is to carve on thick duck or ostrich eggs with the method of bas-relief or hollow-out technique.

(DAN) Der er to slags udskæring af æggeskalshåndværk. Den ene er at bruge en udskæringskniv til at udskære mønstre som figurer, landskaber, blomster og fugle på en mørk æggeskal ved hjælp af gravstik med de dannede mønstre svarende til skitse eller konturtegning; den anden slags er at udskære på et tykt andeæg eller strudseæg med metoder som basrelief eller udhulningsteknik.

(ENG) Now that you have seen so many beautiful eggshell carving artworks, don’t you also want to try it by yourself? Eggshell carving is actually not that simple. It is very difficult and requires good patience and perseverance.

(DAN) Nu hvor du har set så mange smukke æggeskals-kunstværker, har du ikke også fået lysten til at prøve det selv? Udskæring af æggeskal er faktisk ikke så simpelt. Den er meget vanskelig og kræver god tålmodighed og udholdenhed.

Watch the video about Eggshell Carving: https://youtu.be/gMGeWuLTDFE