(ENG) The seventh episode – “Songs of Mortals in Shenshan Village” of the microfilm series “Better Tourism, Better Life, Better World” takes you to Shenshan Village, which is located in Maoping Township in Jinggangshan City in Jiangxi Province – a veritable old revolutionary base area. During the years of the revolutionary war, countless ancestors lighted the fire of revolutionary victory here, and Jinggangshan is now known as the “cradle of the Chinese revolution”. There are 231 people in 54 households in the village and 20 registered households (or 45 people) getting out of poverty, with a poverty incidence rate of 21.6%. Shenshan Village has a red gene. It is only 10 kilometers away from the Huangyangjie Scenic Area and 13 kilometers away from the Octagonal Building in Maoping, which is the former residence of Chairman Mao. It has a unique location. Moreover, Jinggangshan, where Shenshan Village is located, has the resources of red tourism, which was originally a good way to get rid of poverty. However, in the past, the traffic was inconvenient and it was difficult for vehicles to enter the village. Shenshan Village could only stick to the “golden rice bowl”. Before 2014, the collective income of the village was low and mainly relied on transfer payment from the exchequer. The overall income level was low and unstable. There were three main types of employment for villagers: working outside Jinggangshan City; part-time jobs in Jinggangshan City or planting rice and cutting bamboo at home. As a result, the village was lacking of economic development impetus. The annual per capita disposable income of the village was less than RMB 2,300. Poverty once became the label of Shenshan Village.

(DAN) Den syvende episode – ”Dødelige Sange i Shenshan Landsby” i kort-videoserien ”Bedre Turisme, Bedre Liv, Bedre Verden” tager dig til landsbyen Shenshan, som ligger i Maoping bydistrikt i Jinggangshan by i Jiangxi-provinsen – et sandt gammelt revolutionerende basisområde. I de revolutionære krigs år tændte utallige forfædre ilden for den revolutionære sejr her, og Jinggangshan er nu kendt som ”vuggen for den kinesiske revolution”. Der er 231 mennesker, i alt 54 husstande i landsbyen og 20 registrerede husstande (eller 45 personer) der er kommet ud af fattigdom, med en fattigdomsfrekvens på 21,6%. Shenshan landsbyen har et rødt gen. Den ligger kun 10 kilometer væk fra Huangyangjie Scenic Area og 13 kilometer væk fra den ottekantede bygning i Maoping – den tidligere bopæl for formand Mao. Den har en unik placering. Desuden har Jinggangshan, hvor Shenshan landsby ligger, ressourcerne fra ”Rød Turisme”, som oprindeligt var en god måde at afskaffe fattigdom på. Før i tiden var der dårlig trafik. Det var vanskeligt for køretøjer at komme ind i landsbyen. Shenshan landsbyen kunne derfor kun holde fast ved den ”gyldne risskål”. Før 2014 var landsbyens kollektive indkomst lav og levede hovedsageligt på overførsel fra finanshovedkassen. Det samlede indkomstniveau var lavt og ustabilt. Der var tre hovedtyper af beskæftigelse for landsbyboere: arbejde uden for Jinggangshan by; deltidsjob inden for Jinggangshan by eller plantning af ris og skæring af bambus i hjemmet. Som et resultat, havde landsbyen mangel på økonomisk drivkraft. Den årlige disponible indkomst i landsbyen var mindre end 2.300 RMB. Fattigdom blev engang etiketten for Shenshan.

(ENG) The current Shenshan Village has been included in the framework of Red Tourism of Jinggangshan. The government has invested in opening up the tourism economic circle from Huangyangjie to Shenshan and Bashang. Shenshan Village, which has developed red tourism, has now become more famous. The arrival of tourists also brings business opportunities to the village. This episode of “Songs of Mortals in Shenshan Village” tells the story of ordinary people in Shenshan Village.

(DAN) Den nuværende Shenshan landsby er medtaget inden for rammerne af ”Rød Turisme” for Jinggangshan. Regeringen har investeret i at åbne den økonomiske turismecirkel fra Huangyangjie til Shenshan og Bashang. Shenshan landsby, som har udviklet rød turisme, er nu blevet mere berømt. Ankomsten af turister bringer også forretningsmuligheder til landsbyen. Denne episode af ”Dødelige Sange i Shenshan Landsby” fortæller historien om almindelige mennesker i Shenshan landsbyen.

(ENG) In 2016, Peng Xiaying began to develop agritainment restaurant in Shenshan Village with the help from the others in the village. She and her husband has also opened a grocery store in Shenshan, selling regional specialties. Driven by Peng Xiaying, there are now 16 agritainment restaurants in Shenshan Village. The Village Association for Tourism regularly conducts customer service trainings for villagers. Not only the tourists come to Shenshan Village, but also the villagers, who have left the village, are also coming back. In recent years, Shenshan Village has accelerated the pace of getting rid of poverty in order to becoming rich, and villagers working outside the village have returned to the hometown one after another.

(DAN) I 2016 begyndte Peng Xiaying at udvikle agritainment-restaurant i Shenshan med hjælp fra de andre i landsbyen. Hun og hendes mand har også åbnet en forretning i Shenshan, der sælger regionale specialiteter. Takket være Peng Xiaying er der nu 16 agritainment-restauranter i Shenshan landsby. Landsbyforening for turisme gennemfører regelmæssigt kundeservicetræning for landsbyboere. Ikke kun turisterne kommer til Shenshan landsby, men også landsbyboerne, der havde forladt landsbyen, er også kommet tilbage. I de senere år har Shenshan landsby speedet tempoet op for at slippe af med fattigdom for at blive rig, og landsbyboere, der arbejder uden for landsbyen, er også begyndt langsomt at vende tilbage.

(ENG) Since 2016, more than one hundred young people have returned to Shenshan Village to start businesses. The entire Shenshan Village is becoming more and more energetic and lively. Shenshan Village has further played the leading role of the village Party branch in the development of rural tourism through “Party Building + Tourism”. The Party branch of the village made full use of local traditional folk customs to launch folk customs tour, including making glutinous rice cake, grinding tofu, making chopsticks and weaving handicrafts with bamboo, and developed special rural experience tour according to local agricultural planting and conditions. To better regulate the development of tourism in Shenshan Village, a tourism association should be established, and specially-assigned persons should be arranged for management, thus enhancing the professionalization and specialization of tourism management and further improving the service quality and reception level of farmhouse, family inns, tourism commodity sales, reception and tour guide services in Shenshan Village. At the same time, the tourism association brings into the management of each farmhouse, family inn and tourist commodity outlet and actively arranges reception of visitors and meals for tourist teams uniformly and distributes the tourist sources evenly, so that even the family inn in a remote location can also participate in the reception, turning “one family getting rich” into “all families getting rich”.

(DAN) Siden 2016 er mere end hundrede unge vendt tilbage til Shenshan for at starte virksomheder. Hele Shenshan landsby bliver mere og mere energisk og livlig. Shenshan har yderligere spillet landsbypartiets ledende rolle i udviklingen af ​​landdistrikt-turisme gennem ”Opbygge Parti + Turisme”. L​andsbypartiet har udnyttet fuldt ud de lokale ressourcer såsom traditionelle folkeskikke til at opstarte folkeskikke-oplevelsestur, eksempelvis at lave glutinøs riskage, male tofu, lave spisepinde og håndværk bambus vævning og har således udviklet en særlig ”på landet” oplevelsestur i henhold til lokal landbrugsplantning og forhold. For bedre at strukturere udviklingen af ​​turisme i Shenshan bør der oprettes en turistforening, og der skal vælges nogle specielle personer til ledelse for at forbedre professionalisering og specialisering, og yderligere forbedre servicekvaliteten og modtagelsen af gæster på agritainment-restauranter, homestays og salg af lokale gavebutikker. Samtidig bringer turistforeningen forskellige bondehuse, private homestays og salg af lokale gavebutikker i ledelsesområdet, og dermed opnås god modtagelse af besøgende og ensartede måltider for turistgrupper. Turistkilderne blev jævnt fordelt, så den oprindeligt fjerntliggende private homestays kan også deltage i modtagelsen og gøre ”en familie rig” til ”enhver familie er rig”.

(ENG) In 2019, Shenshan Village received a total of 320,000 tourists, with a tourism income of more than RMB 4.6 million, the per capita income of farmers of RMB 22,000, and the collective economic income of the village of RMB 380,000. The “red education and training class” was held, and 16 households (6 of which were poverty-stricken households) participated in the reception, which has helped provide accommodation for trainees and sell local specialties at the same time. By the end of 2019, the village had 12 boutique family inns, with 3 put into operation. In the village, there were 2 households engaged in bee-keeping, 2 in making wine, 3 processing bamboo and wood products, 2 making tea, 5 selling specialties, 16 opening standard farmhouses and 4 rural family inns. There are more diversified operational types of tourism and more tourists in Shenshan Village. As the saying goes, “the glutinous rice cake will be more sticky if pounded with greater strength, and life will be more sweet if one lives happily.” At the entrance of Shenshan Village, there is a wall of smiling faces. This is a photo taken especially for the villagers. On the wall, there are the happy smiling faces of every villagers and behind every photo, there is a story about poverty alleviation. In just a few years, the old appearance of Shenshan Village has changed, and the lives of the people have become better and better.  

(DAN) I 2019 modtog Shenshan landsby i alt 320.000 turister med en turistindkomst på mere end 4,6 millioner RMB, landmændenes indkomst pr. indbygger på 22.000 RMB og den samlede økonomiske indkomst i landsbyen 380.000 RMB. Den ”røde uddannelse og undervisningsklasse” blev afholdt, og 16 husstande (hvoraf 6 var fattige husstande) deltog i modtagelsen, som har været med til at give praktikanter indkvartering og sælge lokale specialiteter på samme tid. Ved udgangen af ​​2019 havde landsbyen 12 familie-kroer, hvoraf 3 blev sat i drift. I landsbyen var der 2 husstande, der beskæftigede sig med biavl, 2 i at fremstille vin, 3 i forarbejdning af bambus og træprodukter, 2 i at lave te, 5 i at sælge specialiteter, 16 i at åbne standard bondehuse og 4 landdistrikt familie-kroer. Der er mere diversificerede operationelle typer af turisme og flere turister i Shenshan landsby. Som man siger, “riskagerne vil være mere klæbrig, hvis den bankes med større styrke, og livet vil være mere sødt, hvis man lever lykkeligt.” Ved indgangen til Shenshan landsbyen er der en væg af smilende ansigter. Denne er et billede taget specielt for landsbyboerne. På væggen findes alle landsbybeboers glade smilende ansigter. Bag hvert billede er der en historie om fattigdomsbekæmpelse. På få år er Shenshan landsbys gamle udseende blevet ændret, og folks liv er blevet bedre og bedre.

Watch the seventh episode by clicking the play button below